ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

คู่มือบริหารงานวิชาการ

O14_01คู่มือการบริหารงานวิชาการ เกด.pdf

คู่มือบริหารงานบุคคล 

O14_03คู่มือการบริหารงานบุคคล เกด.pdf

คู่มือบริหารงานทั่วไป 

O14_04 คู่มือการบริหารงานบริหารทั่วไป เกด.pdf

คู่มือการปฏิบัติงานข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา

O14_คู่มือการปฏิบัติงานของข้าราชการครู เกด.pdf

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

คู่มือการปฏิบัติงานบริหารวิชาการ

คู่มือบริหารงานวิชาการ แก้ไข 65.pdf

คู่มือการปฏิบัติงานบริหารบุคลากร

คู่มือบริหารงานบุคคลใหม่.pdf

คู่มือการปฏิบัติงานบริหารงบประมาณ

คู่มืองบประมาณใหม่.pdf

คู่มือการปฏิบัติงานบริหารทั่วไป

คู่มือบริหารงานทั่วไป แก้ไข 65.pdf