ITA 2567

O01_โครงสร้าง

O02_ข้อมูลผู้บริหาร

O03_อำนาจหน้าที่

O04_ข้อมูลการติดต่อ 

O05_ข่าวประชาสัมพันธ์ 

O06_Q&A 

O07_แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาสถานศึกษา 

O08_แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี

O09_รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 

O10_คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 

O11_คู่มือหรือแนวทางการให้บริการหรือผู้มาติดต่อ 

O12_ข้อมูลสถิติการให้บริการ 

O13_E–Service 

O14_รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 

O15_ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 

O16_ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 

O17_รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 

O18_แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

O19_รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 

O20_ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

O21_การขับเคลื่อนจริยธรรม   

O22_แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

O23_ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

O24_ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

O25_การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 

O26_ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ 

O27_การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy 

O28_รายงานผลตามนโยบาย  NoGift  Policy 

O29_รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด โดยธรรมจรรยา 

O30_การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน 

O31_รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต และประพฤติมิชอบประจำปี 

O32_แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 

O33_รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 

O34_มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในสถานศึกษา 

O35_รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในสถานศึกษา