ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

O25 1 หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบร.pdf
O25 1 ว16_57.pdf
O25 1 ว13_2564.pdf
O25 1 ว_16-2565.pdf
O25 1 ว 4562-2560 แนวทางการบริหารแสะสรรหาพนักงานราชก.pdf
O25 1 ระเบียบสำนักงานนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงาน.pdf
O25 สรรหา 04009_ว2637.pdf
O25 สรรหา L427-2566.pdf
O25 สรรหา w13-2566.pdf
O25 สรรหา แจ้ง สพท. องค์ประกอบ ว12 และ ว13.pdf
O25 สรรหา ล26_2566_การแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์และวิธีการ.pdf
O25 สรรหา ล456-2566.pdf
O25 สรรหา ว 16-2566 หลักฐานฯ สำหรับปฏิบัติหน้าที่สอน.pdf
O25 สรรหา ว9-2566.pdf

การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร

O25 2 v10-2566 (1).pdf
O25 2 ว1-2566.pdf
O25 2 v9-2566 (1).pdf
O25 2 V 14-2566 (1).pdf
O25 2 ด่วนที่สุด ที่ ศธ0206.6-403.pdf
O25 2 หลักเกณฑ์และวิธีการเตรียมความพร้อมและพั.pdf
O25 2 ว 16-2566 หลักฐานฯ สำหรับปฏิบัติหน้าที่สอน (1).pdf
O25 2 W8-256~1.pdf

การพัฒนาบุคลากร

O25 3 ประเมินครูผู้ช่วย.pdf
O25 3 ว_30_ลว.20_ต.ค._65_เรื่อง_การนำเข้าข้อมูลในระบบ_DPA (1).pdf
O25 3 ว31.2565.pdf
O25 3 ว31.2565.pdf
O25 3 L456-2566.pdf
O25 3 L1477-2565.pdf
O25 3 คู่มือครูว9.2564.pdf
O25 3 L565-2566.pdf
O25 3 คู่มือผอ.pdf
O25 3 5.pdf
O25 3 7.pdf
O25 3 v22-2565.pdf
O25 3 1.pdf
O25 3 6.pdf
O25 3 3.pdf
O25 3 2.pdf
O25 3 4.pdf

การประเมินผลการปฏิบัติราชการ

O25 4 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติง.pdf
O25 4 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติง.pdf
O25 4 ว10_2564.pdf
O25 4 ว9_2564.pdf
O25 4 w7-2566.pdf
O25 4 v6-66.pdf
O25 4 มาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะของข้าร.pdf
O25 4 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิท.pdf

การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ


O25 5แจ้งกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยอำนาจการลงโทษภาคทัณฑ์.pdf
O25 5 ว1 กฎ ก.ค.ศ. การจัดประเภทตำแหน่ง ระดับตำแหน่ง.pdf
O25 5แจ้งกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยอำนาจการลงโทษภาคทัณฑ์.pdf
O25 5 ว1 กฎ ก.ค.ศ. การจัดประเภทตำแหน่ง ระดับตำแหน่ง.pdf
O25 5 การปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราช.pdf
O25 5 การกำหนดจำนวนครั้งของการลาและการมาทำงาน.pdf
O25 5 พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศ.pdf
O25 5 พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศ.pdf
O25 5 การเลื่อนเงืนเดือนข้าราชการครู.pdf
O25 5 การปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราช.pdf
O25 5 W8-2566.pdf
O25 5 การกำหนดจำนวนครั้งของการลาและการมาทำงาน.pdf
O25 5 W8-2566.pdf

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร 

ว13-2564.pdf
ว16-57.pdf
ว4562-60 แนวทางการสรรหาและบริหารอัตรากำลังพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2560.pdf
ระเบียบสำนักงานนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการพ.ศ.2547.pdf
ว12/65.pdf

การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร 

ว7/2564.pdf
ว24/2559.pdf
ว3246/2565.pdf
ว19/2561.pdf
ว8/2564.pdf
ว15/2563.pdf
ว14/2563.pdf
ว22/2563.pdf

การพัฒนาบุคลากร 

คู่มือครู.pdf
คู่มือผอ..pdf
1645169063x684635285_1.pdf
04157/363.pdf
ประเมินครูผู้ช่วย.pdf
1651132535x1613259094_1.pdf
1652078112x2141237344_1.pdf

การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร 

ว3/2564.pdf
ว12/2564.pdf
ว23/2564.pdf
ว10/2564.pdf
ว9/2564.pdf

การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ

ว1/2560.pdf
ว่าด้วยอำนาจการลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดเงินเดือน.PDF
ว9/2563.pdf
ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา.PDF
เลื่อนเงินเดือน2.pdf
เลื่อนเงินเดือน.pdf