รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560.pdf

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542.pdf

พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542

พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติพ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2545.pdf

พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2545

พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2553.pdf

พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2553

พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ. 2562.pdf

พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ. 2562

พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546.pdf

พ.ร.บ ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการพ.ศ. 2546

พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553.pdf

พ.ร.บ ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการพ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2553 

พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562.pdf

พ.ร.บ ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการพ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2562

พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547.PDF

พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพ.ศ. 2547

พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551.PDF

พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2551

พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553.PDF

พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2553

พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562.PDF

พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ. 2562 

พ.ร.บ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546.pdf

พ.ร.บ. สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546

พ.ร.บ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545.pdf

พ.ร.บ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545

พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540.pdf

พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562.PDF

พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562